Αρχική » Ευκαιρίες καριέρας

Αθήνα, 17 Μαΐου 2019


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση στελέχους Εσωτερικού Ελέγχου


Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) συγκεντρώνει κάτω από μία ενιαία θεσμική δομή σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία και αξιοποίησή τους. Λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
Η ΕΕΣΥΠ προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό της, μεταξύ άλλων, μέσω αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.
Προκειμένου να υποστηρίξει τον σκοπό της, η ΕΕΣΥΠ προτίθεται να προβεί στην ενδυνάμωση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.


Ανακοίνωση
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση έμπειρων υποψηφίων σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου προκειμένου ο τελικός υποψήφιος να λάβει τη θέση του στελέχους Εσωτερικού Ελέγχου.
Η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί θα είναι αορίστου χρόνου.


Περιγραφή Θέσης
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοίκηση της ΕΕΣΥΠ στην άσκηση των καθηκόντων τους και στην επίτευξη των στόχων που έχουν προσδιοριστεί μέσω του ελέγχου της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών και λειτουργιών των οργανωτικών μονάδων της ΕΕΣΥΠ, καθώς και μέσω του ελέγχου εφαρμογής αποτελεσματικών συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και εταιρικής διακυβέρνησης. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, από την οποία και εποπτεύεται.
Το στέλεχος Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο θα αναφέρεται στον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, θα έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
1. Σχεδιασμός και πραγματοποίηση εσωτερικών ελέγχων στις οργανωτικές μονάδες της ΕΕΣΥΠ,
με αντικείμενο την αξιολόγηση της σχεδιαστικής και λειτουργικής αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και δικλίδων ασφαλείας σε σχέση με τους σχετιζόμενους επιχειρησιακούς κινδύνους.
2. Αποτύπωση την ελεγκτικών ευρημάτων, διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων και συμφωνία διορθωτικών ενεργειών με τους κατά περίπτωση επιχειρησιακούς αρμοδίους.
3. Σύνταξη προσχεδίων ελεγκτικών εκθέσεων.
4. Παρακολούθηση υλοποίησης των συμφωνηθεισών διορθωτικών ενεργειών από τους επιχειρησιακούς αρμοδίους.
5. Συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνων, κατάρτισης και επικαιροποίησης του ετήσιου πλάνου ελέγχου, καθώς και υποβολής περιοδικών αναφορών προς την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης ή/και εποπτείας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ, με στόχο την ενίσχυσή τους μέσω της υιοθέτησης ορθών / βέλτιστων πρακτικών εσωτερικού ελέγχου.


Προφίλ Υποψηφίου
Οι υποψήφιοι θα πρέπει αποδεδειγμένα να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και να διαθέτουν τα προσόντα και τις δεξιότητες που περιγράφονται παρακάτω:
1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικής ή Θετικής κατεύθυνσης. Η κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
2. Προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου σε μεγάλη επιχείρηση ή σε ελεγκτική εταιρεία.
3. Η κατοχή επαγγελματικής πιστοποίησης σχετικής με τον εσωτερικό ή τον εξωτερικό έλεγχο (π.χ. CIA, CISA, ACCA) είναι επιθυμητή.
4. Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
6. Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office. Η γνώση χειρισμού εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων (π.χ. ACL) θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
7. Άριστες δεξιότητες προφορικού και γραπτού λόγου.
8. Αδιαμφισβήτητο επαγγελματικό και προσωπικό ήθος, ακεραιότητα και εχεμύθεια θεωρούνται ως προαπαιτούμενα.


Προθεσμία / Όροι & Προϋποθέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην Αγγλική γλώσσα, συνοδευόμενο από επιστολή στην οποία να εκθέτουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση.
Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email: human_resources@hcap.gr
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Για πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.hcap.gr


Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
Η Εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, τα οποία θα της χορηγήσετε κατά τα άνω, ήτοι το βιογραφικό σας σημείωμα και σχετική συνοδευτική επιστολή, καθώς και προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία θα συλλεχθούν από την Εταιρεία μας κατά τη διάρκεια ενδεχόμενης συνέντευξής σας, προκειμένου η Εταιρεία μας να αξιολογήσει την υποψηφιότητά σας για την ως άνω θέση, σύμφωνα με τις διαδικασίες της Εταιρείας. Σε αυτό το πλαίσιο τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη, όπως είναι συνδεδεμένες με την ίδια εταιρείες και συνεργάτες – σύμβουλοι της Εταιρείας.
Θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας για την ως άνω θέση και περαιτέρω για χρονικό διάστημα κατ΄ ανώτατο όριο ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Εφόσον διέλθετε του σταδίου της συνέντευξης θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή μέρος αυτών για όσο χρόνο απαιτείται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας μας με τις προβλέψεις του άρθρου 197 παρ. 4 ν. 4389/2016.
Εφόσον επιθυμείτε θα τηρήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα στα αρχεία μας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, για σκοπούς επικοινωνίας με εσάς για πιθανές μελλοντικές ανάγκες στελέχωσης της οργάνωσής μας. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούμε όπως αναφέρετε τη σχετική συμφωνία σας για τήρηση του βιογραφικού σας σημειώματος, στο πλαίσιο μελλοντικών αναγκών στελέχωσης, κατά την αποστολή της αίτησής σας.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους από την Εταιρεία μας, ή εν γένει να υποβάλετε στην Εταιρεία μας ορισμένο αίτημα σχετικό με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς (όπως είναι το αίτημα για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων και για φορητότητα αυτών), σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιέχονται στα άρθρα 13-22 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποστέλλοντας σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας μας: dpo@hcap.gr

Powered by Dual Logicom