Αρχική » Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία χρόνια.

 

Με βάση τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 04/04/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕΕ συγκροτήθηκε σε σώμα την 18/04/2016 ως εξής:

 

Θέση

Ονοματεπώνυμο μέλους ΔΣ

Πρόεδρος

 Μαρμαλίδου Βέρρα, CIAM.Sc., Υποδιεθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, Όμιλος Εθνικής Τράπεζας

Αντιπρόεδρος

 Βαλαντάσης Παναγιώτης, MSc, CISA, FCCA, CIA, πιστοποιημένος αξιολογητής Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου

Γενική Γραμματέας

 Πολίτου Βασιλική, CIA, CFE, CRMA, Υποδιευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, Όμιλος Alpha Bank

Ταμίας

 Ράπτη Ευαγγελία, "Δημήτρης Β. Κωνσταντινίδης ΙΚΕ" , Εταίρος / Εξωποριστική παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε εταιρείες για θέματα Εσωτερικού Ελέγχου και Διακυβέρνησης,
 Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και μέλος του Δ.Σ. της Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Ειδικός Γραμματέας

 Δημητριάδης Αριστόδημος, M.Sc., CIACCSACRMA, CRISK, ICAExecutive Director, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης, Όμιλος ΟΤΕ 

Έφορος

 Στάβαρης Δημήτριος, MBA, Υποδιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Όμιλος Εθνικής Τράπεζας 

Μέλος

 Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος, CIA, CFSA, CCSA, CFE, πιστοποιημένος αξιολογητής Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου

 

Για την σύνθεση των προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων, πηγαίνετε εδώ

Powered by Dual Logicom