Αρχική » Κώδικας Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (Code of Conduct & Ethics)

Το ΔΣ του ΕΙΕΕ προχώρησε στη σύνταξη του Κώδικα Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας, θεωρώντας ότι η ανάπτυξή του ενισχύει τις δομές και τη διακυβέρνηση του ΕΙΕΕ, πέραν των αναφορών περί δεοντολογίας που προδιαγράφονται στο Καταστατικό μας.

 

Ο Κώδικας τηρείται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη του ΕΙΕΕ που συμμετέχουν στο έργο του εθελοντικά (μέλη ΔΣ, μέλη επιτροπών που προβλέπονται από το Καταστατικό, μέλη επιτροπών που ορίζει το ΔΣ), με την προσκόμιση υπογεγραμμένης Βεβαίωσης Συμμόρφωσης.

Powered by Dual Logicom