Αρχική » Μέλη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του ΕΙΕΕ διακρίνονται σε Τακτικά, Δόκιμα, Απλά και Επίτιμα.

  Τακτικά Μέλη Δόκιμα Μέλη Απλά Μέλη Επίτιμα Μέλη
Δικαίωμα εκλέγειν Ναι Ναι Όχι Όχι
Δικαίωμα εκλέγεσθαι Ναι Όχι Όχι Όχι
Λοιπά οφέλη μέλους ΕΙΕΕ Ναι Ναι Ναι Ναι
Προϋποθέσεις εγγραφής Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου 
ή ξένου αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ 
ή επαγγελματικός τίτλος CIA 
ΚΑΙ 
τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία 
στην άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Πτυχίο ΤΕΙ 
ΚΑΙ
πενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία 
στην άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου
Ίδια προσόντα 
με αυτά των 
Τακτικών Μελών 
αλλά με 
μικρότερη 
προϋπηρεσία
στην άσκηση
του Εσωτερικού
Ελέγχου
Φοιτητές
πανεπιστημίων,
καθώς και
εταιρείες
νομικά πρόσωπα
Προτείνονται από
τη Γενική Συνέλευση 
λόγω σπουδαίας
συνεισφοράς

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

Τα υποψήφια μέλη του ΕΙΕΕ καλούνται:


α) Να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή θεωρημένα νομίμως) στη Γραμματεία του ΕΙΕΕ:

  • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Εγγραφής Μέλους στο ΕΙΕΕ, καθώς και Αίτηση Εγγραφής Μέλους στο IΙΑ (προσοχή: να μην συμπληρωθούν τα πεδία με τα ποσά),
  • Επίσημο αντίγραφο Πτυχίου,
  • Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του Εσωτερικού Ελεγκτή και τα έτη της σχετικής προϋπηρεσίας,
  • Οποιοδήποτε συμπληρωματικό έγγραφο ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής καθώς και την ετησία συνδρομή τους (βλ. αμέσως παρακάτω).

ΕΓΓΡΑΦΗ

Για την εγγραφή καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των €30,00.


ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Το ποσό της ετήσιας συνδρομής περιλαμβάνει τόσο τη συνδρομή μέλους στο ΕΙΕΕ όσο και την αντίστοιχη στο Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών - IIA. 

1. Τακτικά / Δόκιμα Μέλη: €70,00 
2. Φοιτητές: €35,00 
3. Ακαδημαϊκοί: € 60,00

 

Προνομιακή τιμή συνδρομής στο περιοδικό "Internal Auditor" - 6 τεύχη ετησίως: €60,00 (προαιρετικά, επιπλέον του κόστους της ετήσιας συνδρομής μέλους)

 

Οι συνδρομές κάθε έτους καταβάλλονται μέχρι την 10η Δεκεμβρίου του προηγουμένου, με κατάθεση σε έναν εκ των τραπεζικών λογαριασμών του ΕΙΕΕ (Δικαιούχος: "Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών"):

 

ALPHA BANK
IBAN: GR0301402890289002002005373
BIC: CRBAGRAA

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
IBAN: GR8401101550000015529621284
BIC: ETHNGRAA

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πληρωμής μέσω άλλης τράπεζας εκτός ALPHA ή ΕΤΕ, η σχετική εντολή θα πρέπει πάντα να δίδεται με την ένδειξη:Έξοδα σε βάρος του Εντολέα (OUR). Σε διαφορετική περίπτωση, η συνδρομή θα θεωρείται ως μη πλήρως εξοφλημένη.

 

Αντίγραφο του καταθετηρίου με το όνομα του μέλους πρέπει να αποστέλλεται στη Γραμματεία του ΕΙΕΕ μέσω fax (210 8229405) ή email(info@hiia.gr).

Powered by Dual Logicom