Αρχική » Παρεμβάσεις / Θέσεις του ΕΙΕΕ

Όλοι αναγνωρίζουν ότι η αντιμετώπιση ενός προβλήματος, προϋποθέτει την άριστη γνώση και κατανόησή του. Η αντιμετώπιση της δωροδοκίας και διαφθοράς είναι ένα σύνθετο πρόβλημα η αντιμετώπιση του οποίου απαιτεί συντονισμένες δράσεις συνολικά της Ελληνικής κοινωνίας. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικό Ελεγκτών, θέλοντας να συμβάλει στην αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος, προχώρησε, με την βοήθεια της Μόνιμης Επιτροπής Μετάφρασης την οποία αποτελούν πιστοποιημένα μέλη του ΕΙΕΕ υπό τον συντονισμό του κου Γ.Πελεκανάκη, σε μετάφραση μιας ενδιαφέρουσας μελέτης του ΟΟΣΑ με τίτλο

Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εφοριακών και Φορολογικών Ελεγκτών για τη Δωροδοκία και τη Διαφθορά".

 

 Παλαιότερες Παρεμβάσεις

 

Tο ΕΙΕΕ παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις στη χώρα μας σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει πραγματοποίσει μία σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις, όπως:

  • Προς τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το Νόμο 4025/2011 και τις διατάξεις αυτού του νόμου για τον Εσωτερικό Έλεγχο (δείτε την επιστολή εδώ) 22/11/11
  • Προς την Τράπεζα της Ελλάδος για το σχέδιο διαβούλευσης του για τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις (δείτε την επιστολή εδώ) 01/09/11
  • Προς τον ΣΕΒ κατά την διαδικασία διαβούλευσης του Νέου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ (δείτε την επιστολή εδώ) 05/12/10
  • Προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανασύνταξης του « Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών » για τη στελέχωση Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των μη εισηγμένων ΔΕΚΟ για τα μέλη που είχαν συμπεριληφθεί στο παλιό μητρώο.
  • Προς τη Τράπεζα της Ελλάδος – Δ/νση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος. Παρέμβαση κατά τη διαδικασία διαβούλευσης για την αναθεώρηση της Π.Δ. 2438/98 με τρεις συγκεκριμένες προτάσεις (πρότυπα, κώδικας δεοντολογίας, προσόντα εσωτερικών ελεγκτών). Η πρόταση για την υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων (The standards) υλοποιήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος.
  • Προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Χρηματιστήριο Αθηνών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών. Παρέμβαση κατά τη διαδικασία αναθεώρησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την αναστολή των προτάσεων για μείωση των υποχρεώσεων για την Εταιρική Διακυβέρνηση των μη διεθνών εταιρειών. Οι προτάσεις του ΧΑΑ μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί με αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση.
  • Προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Παρέμβαση για τη σύνταξη του « Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών » για τη στελέχωση Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των μη εισηγμένων ΔΕΚΟ. Οι προτάσεις του ΕΙΕΕ υιοθετήθηκαν στο σύνολό τους από το ΥΠΕΘΟ.

 

 

Τη σύνταξη της πλειονότητας των παλαιότερων παρεμβάσεων έχει επιμεληθεί ή συντονήσει ο κος Τριανταφυλλίδης μέλος του ΔΣ, πρώην Πρόεδρος του ΕΙΕΕ.

Powered by Dual Logicom