Αρχική » Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου

Linkedin_52_IGs

Η αποστολή του Εσωτερικού Ελέγχου είναι "Να ενισχύει και να προστατεύει την αξία του οργανισμού, παρέχοντας αντικειμενική και βάσει κινδύνων διαβεβαίωση, συμβουλές και πληροφόρηση".

Το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών αποτελεί ένα ρυθμιστικό φορέα που παρέχει στους επαγγελματίες του εσωτερικού ελέγχου σε όλο τον κόσμο με αξιόπιστη καθοδήγηση μέσα από το Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων (IPPF) που αποτελείται από υποχρεωτικές και προτεινόμενες οδηγίες.

Οι Υποχρεωτικές Οδηγίες είναι οι εξής:

 • Οι ακόλουθες Βασικές Αρχές
  1. Επιδεικνύει ακεραιότητα.
  2. Επιδεικνύει επάρκεια ικανοτήτων και δέουσα επαγγελματική επιμέλεια.
  3. Είναι αντικειμενικός και απαλλαγμένος από αθέμιτες επιρροές (ανεξάρτητος).
  4. Εναρμονίζεται με τις στρατηγικές, τους αντικειμενικούς σκοπούς και τους κινδύνους του οργανισμού.
  5. Έχει την κατάλληλη θέση στο οργανόγραμμα και διαθέτει επαρκείς πόρους.
  6. Επιδεικνύει δέσμευση στην ποιότητα και συνεχή βελτίωση.
  7. Επικοινωνεί αποτελεσματικά.
  8. Παρέχει διασφάλιση  βάσει αξιολόγησης κινδύνων.
  9. Είναι διορατικός, ενεργεί προληπτικά και εστιάζει στο μέλλον.
  10. Προάγει την βελτίωση του οργανισμού.
 • Ο Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου

"Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης".

 Οι Προτεινόμενες Οδηγίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 • Οδηγοί Εφαρμογής (μεταφρασμένοι στην Ελληνική Γλώσσα, με περιορισμένη πρόσβαση όμως για μέλη του Ινστιτούτου και μόνο)
 • Πρακτικές Οδηγίες (έχει μεταφραστεί μόνο ο Πρακτικός Οδηγός: Συντονισμός και Επίκληση στην Εργασία Λοιπών Παρόχων - Αναπτύσσοντας έναν Χάρτη Διαβεβαίωσης) η πρόσβαση είναι μόνο για τα μέλη του ΙΕΕΕ
Powered by Dual Logicom