Αρχική » Μακροχρόνιο Πρόγραμμα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών με στόχο την παροχή επίκαιρων και εξειδικευμένων γνώσεων Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) διοργανώνει από το 2011 «Μακροχρόνιο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Εσωτερικών Ελεγκτών».

Σκοπός του προγράμματος είναι:

  • Να παρέχει βασικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής. 
  • Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τα “Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing – IPPF) και να προάγει - αναβαθμίσει το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή.

Που απευθύνεται:

Σε στελέχη όλων των κλάδων των επιχειρήσεων που αναζητούν την είσοδό τους στο χώρο του Εσωτερικού Ελέγχου και σε αρχάριους Εσωτερικούς Ελεγκτές που επιθυμούν να αναβαθμίσουν το έργο τους. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

Οι συμμετέχοντες με το πέρας του σεμιναρίου θα μπορούν να διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνων, να οριοθετούν και καταρτίζουν ετήσια προγράμματα ελέγχου καθώς και να σχεδιάζουν και διενεργούν ελέγχους σε πλήρη συμμόρφωση με τo IPPF.

Περιεχόμενα:

Εισαγωγή - βασικές έννοιες, μοντέλα και είδη ελέγχων, Εταιρική Διακυβέρνηση, ανάλυση κινδύνων & κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου, μεθοδολογία, σχεδιασμός & διενέργεια ελέγχων, σύνταξη και κοινοποίηση εκθέσεων, λοιπά ειδικά θέματα (απάτη, έλεγχος ΙΤ, ποιότητα, αποτελεσματικές συσκέψεις).

Φωτογραφίες από τις απονομές του ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ παρακούθησης στους συμμετέχοντες του Μακροχρονίου Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης Εσωτερικών Ελεγκτών» προηγουμένων ετών:

2011

2012

2013

2014

Powered by Dual Logicom