Αρχική » Audit Committee Articles

Κατωτέρω μπορείτε να βρείτε άρθρα που δημοσιεύτηκαν στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Ινστιτούτου και αφορούν τις Επιτροπές Ελέγχου.

  • Τ13 - Enhancing the Audit Committee Report – A call to Action
  • Τ14 - Πέντε πράγματα που δεν θα μας πει η Επιτροπή Ελέγχου
  • Τ15 - Η Διαχείριση των Κινδύνων και η Επιτροπή Ελέγχου
  • Τ16 - Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει η Επιτροπή Ελέγχου
  • Τ18 - Επιτροπές Ελέγχου και Κινδύνων: Νέα από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Βέλτιστες Πρακτικές (Μέρος Ι)
  • Τ19 - Επιτροπές Ελέγχου και Κινδύνων: Νέα από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Βέλτιστες Πρακτικές (Μέρος ΙΙ)
  • Τ22 - Βελτίωση της ποιότητας των ελεγκτικών εργασιών μέσω της συμμόρφωσης με τη σειρά προτύπων 1300
  • Τ27 - Με ποιο τρόπο οι Επιτροπές Ελέγχου μπορούν να συμβάλουν στην αποφυγή περιπτώσεων απάτης
  • Τ28 – ISO 31000 – Η αναβάθμιση του ρόλου της διαχείρισης εταιρικών κινδύνων
  • Τ29 - Οι Επιτροπές Ελέγχου θα πρέπει να «σκάψουν» στις προσωπικές σχέσεις

Powered by Dual Logicom