Αρχική » Compliance Hub Articles

Κατωτέρω μπορείτε να βρείτε άρθρα που δημοσιεύτηκαν στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Ινστιτούτου και αφορούν τους συναδέλφους που ασχολούνται με την Κανονιστική Συμμόρφωση.

  • Τ16 - Governance, Risk and Compliance: 4 Βασικοί Οδηγοί
  • Τ17 - Τρίπτυχο Governance, Risk Management and Compliance (GRC): Μεγιστοποίηση της Αξίας για τον Οργανισμό
  • Τ18α - Συνέργειες στο πλαίσιο συμμόρφωσης με Solvency II & IFRS 4 - φάση ΙΙ
  • Τ18β - Παγκόσμια Ημέρα Καταπολέμησης της Διαφθοράς
  • Τ20 - Η σημασία παρακολούθησης των διορθωτικών ενεργειών και η συμμόρφωση με το πρότυπο 2500
  • Τ22 - Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης: Οδηγός για τη λειτουργία του ΟΤΕ
  • Τ23 - Δωροδοκία και διαφθορά: δημιουργία και εφαρμογή προγραμμάτων συμμόρφωσης
  • Τ24 - Εποπτεία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: Η μετάβαση από την Βασιλεία Ι στη Βασιλεία ΙΙΙ.
  • Τ26 - Έλεγχος τρίτων μερών: συνεργασία κανονιστικής συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου.
  • Τ29 - Compliance Risk Assessment: Best Practices

 

Powered by Dual Logicom